Voor de Zwartewaterzone in de stad Zwolle is een integrale gebiedsvisie ontwikkeld waarin het toekomstbeeld van het gebied wordt geschetst. Door de verschillende ontwikkelingen en deelgebieden met elkaar te verbinden is het mogelijk de (meekoppel)kansen te benutten die zich voordoen. De verschillende delen van de stad rondom het Zwartewater worden zo beter met elkaar verbonden en er kan een kwaliteitsslag gemaakt worden, zowel ruimtelijk, functioneel als sociaal-economisch.